Hírek

Elérhetőségek

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság 1/2020.(VI.24) határozata

letöltés pdf formátumban

 

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság

                                       1/2020. (VI.24.) határozata

 

 

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján Varga Károly kiesett képviselő mandátumának betöltése tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

Kiesett képviselő helyébe lépő, a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Lencse Edit (5 db szavazat) lép.

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Bőnyi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a bony.asp.lgov.hu megnevezésű honlapján.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Bőnyi Helyi Választási Bizottságnál 9073 Bőny, Rákóczi utca 10., fax: 547-013, e-mail: jegyzo@bony.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2020. június 27. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  1. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Indokolás

A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Bőny településen a roma nemzetiség tekintetében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét az alábbiak szerint, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyvbe foglalt:

 

Sorszám  

név

szavazat

1

Lencse Edit

5

2

Varga Katalin

6

3

Horváth Barbara

5

4

Varga Károly

6

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

A szavazategyenlőség miatt a HVB sorsolással döntött a mandátumhoz jutásról, így Horváth Barbara jutott be harmadikként a települési választáson.

Varga Károly 2020. március 18. napján elhunyt, így gondoskodni szükséges a helyébe lépő legtöbb szavazatot elért jelölt megállapításáról.

A Nek. tv. 68. § (1) bekezdése szerint ha a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Az a jelölt, aki egyetlen szavazatot sem kapott, nem lehet képviselő.

A Ve. 328. § rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. Nem minősül személyes adatnak a jelölt, jelölő szervezet, a médiaszolgáltató és a sajtótermék neve.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Bőny, 2020.június 24.

 

                                                                                                Patonai Tiborné

a Bőnyi Helyi Választási Bizottság elnöke