Hírek

Elérhetőségek

Felhívás szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Felhívás

szociális tűzifa igénylésének lehetőségére

Ezúton hívjuk fel minden bőnyi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.

A kérelmeket a 9/2016 (X.18.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem” formanyomtatványon kell benyújtani.

„2. £ (1/Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át (71.250,- Ft) egyedülálló esetén a 350%-át (99.750,- Ft).

 1. A támogatás elbírálásánál előnyt élvez a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló törvény szerinti
 1. aktív korúak ellátására jogosult,
 2. időskorúak járadékára jogosult,
 3. lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatására jogosult, valamint
 4. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
 1. Egy személy részére legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatás adható.
 2. A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a kérelmező lakóhelyére szállítja.
 3. Bőny Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatásban részesülő lakostól ellenszolgáltatást nem kér.

4, §. (I) Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben első fokon a polgármester gyakorolja.

 1. A polgármester a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
 2. A támogatási keret kimerüléséről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
 3. Kérelmező a kérelméhez köteles csatolni a saját, és a vele közös háztartásban élők, valamint a tartásra köteles, illetve szoruló hozzátartozói személyi adatairól, jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatot, igazolásokat.
 4. A kérelmet a rendelet mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, december 20. napjáig.
 5. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre, melyre a Polgármesteri Hivatal ügyintézője felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő. "

A kérelmek benyújtásának határideje: 2019. december 20.

A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Bőnyi Polgármesteri Hivatal (9073 Bőny, Rákóczi utca 10.).

 

Bőny Község Önkormányzata