Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv az önkormányzati képviselők választásának eredményéről

Bőny Község Helyi Választási Bizottsága

32/2019. (X.14.) határozata

 

A Bőny Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson Sopron megyei Bőny településen a képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján az önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bőny Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen az önkormányzati képviselők választásának eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:

 

sorszám

név

szavazat

1.

Zsédely Gábor

313

2.

Molnár Rita

276

3.

Balogh Zsolt István

500

4.

Mészáros Péter

357

5.

Györkös Kolos

363

6.

Szarka Tamás

558

7.

Rettenbacher Bettina

178

8.

Vaskó Norbert Csaba

211

9.

 Dr. Menyhárt Miklós

592

10.

Domján Lajos

121

11.

Vaskó Zsuzsanna

518

12.

Kállai Tamás

158

13.

Lengyel Márk

245

14.

Óvári Tamás

354

 

 

A Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Bőny Önkormányzat hirdetőtábláján, és a https://bony.asp.lgov.hu/ megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Bőny Helyi Választási Bizottságnál 9073 Bőny, Rákóczi utca 10, vagy e-mailben a jegyzo@bony.hu. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október 17. napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  1. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a képviselőket a település választópolgárai közvetlenül, egyéni listán választják. Képviselő az a jelölt lesz, aki a hat, (6) legtöbb érvényes szavazatot kapta.

 

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

 

A képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019.(VII.30.) állapítja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Bőny település választókerületben a képviselőjelöltekre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési önkormányzati képviselők választásának eredményéről „című 32. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvbe foglalt.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Bőny, 2019. október 14.napján

 

 

Patonai Tiborné
HVB. Elnök

 

 

A határozatról értesülnek:

 

  1. A Helyi Választási Bizottság
  2. Irattár