Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről

Bőny KözségHelyi Választási Bizottsága

31/2019. (X.14.) határozata

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson Sopron megyei Bőny településen a polgármester választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a polgármester választás eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen a polgármester választásának eredményét „Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyvnek megfelelően az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Sorszám  

név

szavazat

1.

Vaskó János

63

2.

Kovács Attila

402

3.

Izer Mónika

94

4.

Szabó Csaba

433

 

A Bőny Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a Bőny Község Önkormányzata hirdetőtábláján, és https://bony.asp.lgov.hu/ megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Bizottságnál 9073Bőny Rákóczi utca 10., ,telefax: 547-013, e-mail: jegyzo@bony.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október17.napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  3. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.
  1. jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Indokolás

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a szerint a polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választják.Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság - a szavazatszámláló bizottság kivételével - az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a választás szavazóköri eredményét.

A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A Ve. 307/N. § (1) bekezdése értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás eredményét.

A polgármester választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 31. melléklete állapítja meg.

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette Bőny település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről” című jegyzőkönyvbe foglalt.

A Ve. 49.§ (1) bekezdés értelmében a választási bizottság határozatátkérésére, ingyenesen át kell adni a választási bizottság megbízott tagja részére.

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Bőny,2019. október 14.

 

Patonai Tiborné
Bőny Község Helyi Választási Bizottsága
őny>elnök