Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság

33/2019. (X. 14.) határozata

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. év október 13. napjára kitűzött általános választásán a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményét a roma nemzetiség tekintetében Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről” című jegyzőkönyv alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Sorszám  

név

szavazat

1

Lencse Edit

5

2

Varga Katalin

6

3

Horváth Barbara

5

4

Varga Károly

6

 

A szavazategyenlőség miatt a HVB sorsolással döntött a mandátumhoz jutásról, így Horváth Barbara jutott be harmadikként a települési választáson.

 

A Bőnyi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét a Bőnyi Önkormányzat hirdetőtábláján, és a bony.hu megnevezésű honlapján.

 

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Győr-Moson Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést nyújthat be a Bőnyi Helyi Választási Bizottságnál 9073 Bőny, Rákóczi utca 10., fax: 547-013, e-mail:jegyzo@bony.hu). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. október17. napján 16.00 óráig megérkezzen.

 

A választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen

  1. a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
  2. a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.

A szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni fellebbezéssel együtt van helye.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,
  2. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
  1. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

 

Indokolás

 

 

A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. számú határozatával a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny településen a roma nemzetiség tekintetében kitűzte települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A határozat értelmében a megválasztható képviselők száma3 fő.

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.) 65. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eredményes, ha legalább annyi jelölt kap szavazatot, mint a megválasztható képviselők száma.Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik az eredményes választáson a megválasztható képviselők száma szerinti legtöbb szavazatot kapják.Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.

 

A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

 

A Ve. 44. § (1) bekezdése értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.

 

A Ve. 202. § (1) bekezdése szerint a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

A Ve. 328. § rögzíti, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati választás eredményét a helyi választási bizottság állapítja meg.

 

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményének megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 20/2019. (VII. 30.) IM rendelet 38. melléklete állapítja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság a fenti rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Bőny településen a roma nemzetiség tekintetében a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat és megállapította a választás eredményét, melyet két eredeti példányban elkészített „Jegyzőkönyv a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredményéről”című jegyzőkönyvbe foglalt.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein, 241. § (1) –(2) bekezdésén, 330. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

 

 

Bőny, 2019. október 14.

 

 

Patonai Tiborné

a Bőnyi Helyi Választási Bizottság
elnöke