Hírek

Elérhetőségek

Jogszabályi környezet

-    Magyarország Alaptörvénye

-    1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

-    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-    2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

-    1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

-    2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról  

-    2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-    1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

-    1990. évi C. törvény a helyi adókról

-    1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

-    1991. évi XXXIII. törvény egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról  

-    1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

-    2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

-    2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) a közszolgálati tisztviselőkről

-    1992.évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról és végrehajtási rendeletei

-    2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-    368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-    1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

-    19/2005. (II.11.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól

-    1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

-    1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról

-    2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól  

-    1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

-    1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

-    1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

-    2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

-    1994. évi XLV. törvény a hadigondozásról

-    1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

-    2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

-    1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

-    1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

-    1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

-    1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

-    1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

-    2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  

-    1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

-    1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

-    1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

-    1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

-    2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

-    1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

-    1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

-    1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról

-    1998. évi XXVIII. tv. az állatok védelméről és kíméletéről

-    1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

-    321/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról

-    1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 

-    2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

-    1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

-    2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

-    2000. évi C. törvény a számvitelről

-    2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

-    2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

-    2013. évi CCXXXII. Törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

-    2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

-    2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

-    2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

-    2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

-    2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról

-    2004. évi I. törvény a sportról

-    2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

-    2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

-    2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról

-    2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

-    2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

-    a mindenkori hatályos költségvetési törvény