Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú tűzifa támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifa támogatásról

Bőny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben is állami támogatásban részesült szociális célú tűzifa céljára, melyet a 12/2020. (VIII.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az arra rászorulóknak kíván kiosztani:

Támogatás mértéke, feltételei

  • Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 250%-át (71.250 Ft), egyedülálló esetén a 350%-át (99.750 Ft).
  • A támogatás elbírálásánál előnyt élvez a szociális törvény szerinti
  1. aktív korúak ellátására jogosult,
  2. időskorúak járadékára jogosult,
  3. települési támogatására – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő- jogosult, valamint
  4. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
  • Egy háztartás részére legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa támogatás adható.
  • A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a kérelmező lakóhelyére szállítja.

A kérelmet a rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani 2020. november 5. napjától 2020. december 5. napjáig, melyhez a kérelmező köteles csatolni a saját és vele közös háztartásban élők személyi jövedelmi helyzetéről szóló nyilatkozatokat és igazolásokat.

A kérelem a https://bony.asp.lgov.hu/ honlapról letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatalnál beszerezhető.

A Covid19 vírusra tekintettel kérem, hogy a Polgármesteri Hivatalba csak a kérelem nyomtatvány beszerzése miatt ne jöjjenek be!  

Ügyfélfogadási időben az első ablakon bekopogva kiaduk a nyomtatványt!

A kitöltött nyomtatványt pedig a bejárati ajtó előtt kihelyezett postaládába rakni szíveskedjenek!

Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 8 nap áll rendelkezésre, melyre a Polgármesteri Hivatal ügyintézője felhívja a kérelmezőt. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Bőny, 2020. november 5.

                                                                                   dr. Burányi Bernadett s.k.

                                                                                              jegyző

 

Csatolmány(ok):